​มนุษยปรัชญาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
​มนุษยปรัชญาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มนุษยปรัชญาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

-------------------------------------
"ครูอุ้ยพาพ่อแม่เรียนรู้องค์ประกอบของมนุษย์ทั้ง 4 ตามทฤษฎีมนุษยปรัชญาเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้พ่อแม่เห็นคุณค่าของเด็ก ว่าเด็กทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ และพ่อแม่ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเด็กจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และจุดประกายให้พ่อแม่มีแนวทางกลับไปสนับสนุนการเรียนรู้ลูกให้มีความเข้มแข็งทั้งพลังกาย พลังชีวิต พลังความรู้สึกและความตระหนักรู้ในความเป็นมนุษย์บนความดีงาม"
--------------------------------------
มนุษย์ปรัชญา anthroposophy หมายถึงความตระหนักรู้ในความเป็นมนุษย์ ในขณะที่มนุษย์นั้นประกอบไปด้วย กาย พลังชีวิต ความรู้สึก และความเป็นตัวตนของตัวเองหรืออัตลักษณ์
มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องรักษาสมดุลทั้ง 4 นี้ เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ จากความรู้หลักมนุษยปรัชญาดังกล่าว พ่อแม่สามาถนำกลับสร้างสมดุลนี้ให้กับลูกได้โดย

• ให้เขาได้เล่น หิน ดินทราย บ้าง เพื่อให้เขาคุ้นชิน และรู้ว่าร่างกายของเขายัง ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ

• พาลูกปลูกต้นไม้ วันหยุดพาลูกไปเที่ยวภูเขาทะเล อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อเติมเต็มร่างพลังชีวิต

• หรือหากเราจะเอื้อเฟื้อให้ลูกสัมผัสกับ ก็พาเขาไป พลังความรู้สึก ก็ต้องให้เขาพบรู้จักสิ่งมีชีวิตรอบๆ ตัว รอบๆ บ้าน สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความรู้สึกร้อนหนาวหิวเจ็บปวดเหมือนเขา เด็กๆ ให้ความเมตตาและไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต

• สุดท้ายคือ ความเป็นตัวตนที่จะต้องมี ความตระหนักรู้ ในที่นี้ พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่าง และกล่อมเกลาให้ลูกเป็นคนดี
@ห้องเรียนพ่อแม่ “ภาพลักษณ์ของมนุษยปรัชญาทั้ง4”
โดยครูอุ้ย “อภิสิรี จรัลชวนะเพท” ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัก

วันที่ 10 พ.ย. 2561 ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ