จากทฤษฎี แนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติกับห้องเรียนจริง

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ในการการบรรยายพิเศษ ,ปาฐกถาพิเศษในหลายๆ เวที ซึ่งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากเวทีต่างๆ ดังกล่าว มาใช้ได้จริงในสถานศึกษาอีกด้วย

มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงขอเชิญชวนคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจงานด้านการศึกษาได้ติดตามเนื้อหาในแต่ละเวที เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนของตนเพื่อนำไปสู่เด็กที่มีทักษะในอนาคต 21st Century skills ที่ทุกคนมุ่งหมายนั่นเอง

­


ลำดับ

เรื่อง

รายชื่อผู้บรรยาย

โครงการ/แหล่งที่มา
  * คลิกที่หัวเรื่องเพื่มชมวิดิโอและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    
1 บรรยาย : 'การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21' ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช พัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 บรรยาย : 'บทบาทครูกับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21' ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช พัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 SCBF กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช พัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 การใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนางานสอนในชั้นเรียน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช พัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 กล่าวเปิดงาน : “เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช พูนพลังครู
6 ข้อเสนอแนะ : การสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิระยะที่ 1
7 พลังครูเพื่อศิษย์และ21st century skills เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ / มูลนิธิสยามกัมมาจล
8 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
9 เวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ปาฐกถา : โรงเรียนต้นแบบงอกนอกกะลา กับ การปฏิรูปการศึกษา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node)  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
11 เวทีเสวนาเรื่อง ”เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาไทย 4.0” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช Connext ED
12 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม" ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์