ถอดบทเรียน ครูตัวอย่าง
รวบรวม บทความ และคลิป ถอดบทเรียน จาก "ครู" ผู้เป็นแบบอย่างการสอนลักษณะนิสัยที่ดี ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งแสดงถึงวิธีคิด การลงมือทำ และผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ซึ่งครูแต่ละท่านมีความสามารถ วิธีการ และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ถอดบทเรียน ครูตัวอย่าง

ถอดบทเรียน และ คลิป ครูตัวอย่าง"ครูแดง" รุ่งนภา นาคะเต รู้ตัวว่าสอนผิดเมื่อเกษียณ ทุ่มทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงครูรุ่นใหม่
http://bit.ly/2GVgJCT

"ครูน้ำนิ่ง" นางสาวณัฏฐา ถมปัทม์ ครูยุคใหม่ผลิตสื่อการสอนเพื่อเปลี่ยนนักเรียน
http://bit.ly/2GSDFTc

"ครูสัญญา สอนบุญทอง" ใช้การศึกษาสร้างโอกาส ให้เด็กบนดอยกล้าฝัน และมีเป้าหมายชีวิต
http://bit.ly/2IMpL1r
http://bit.ly/2GVd34k

"คุณครูพจมาน เดชะ" เปลี่ยนเด็กเกเร ให้เป็นเด็กแกนนำ
http://bit.ly/2JFIlKf
http://bit.ly/2v47JWF

"ครูอรุณวรรณ กลั่นกลึง" แม่ครู ของเด็กหลังห้อง
http://bit.ly/2GRcSa0
http://bit.ly/2EFBnAW

"ครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ"
- แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งโรงเรียนด้วยจิตอาสา
http://bit.ly/2HjB2JS
- สร้างนวัตกรรม 6 ขั้นให้เด็ก LD อ่านออกเขียนได้
http://bit.ly/2uZViem
http://bit.ly/2v9cZYY

"ครูวิศรุต นุชพงษ์" ครูผู้เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเปลี่ยนแปลงได้
http://bit.ly/2IK6vlu
http://bit.ly/2JAEU7j

"ครูธีรภาพ แซ่เซีย" ผู้จุดประกายความฝันให้เด็ก
http://bit.ly/2v7FzKb
http://bit.ly/2Hg955i

"ครูปนัดดา ปัญฏีกา" ครูผู้สอนนักเรียนให้รู้จัก การให้ และรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
http://bit.ly/2GSzZRH
http://bit.ly/2qpMny3

"ครูมารศรี มิ่งศิริรัตน์" เสริมพลังบวกเพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง
http://bit.ly/2IOoCXn
http://bit.ly/2HsL7l1

"ครูศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์" ครูผู้สอนเด็กด้วยหัวใจ
http://bit.ly/2IOv6oW
http://bit.ly/2JGcEA6


"ครูไสว อุ่นแก้ว" ลุยและเรียนไปกับเด็ก เพราะครูกับเด็กเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
http://bit.ly/2qpH9m5
http://bit.ly/2qrsSEx

"ครูอุรวี ศิริบูรณ์" การปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มจากการปฏิรูปครู
http://bit.ly/2GTvEgU
http://bit.ly/2GRVDp5

"ครูขนิษฐา อาษาชำนาญ" และ "ครูไพเราะ เกิดผล" เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยชุมชน เด็กจะรู้จักและรักชุมชน แล้วจะไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง
http://bit.ly/2EEQqet
http://bit.ly/2HesnIu

"คุณตรีนุช เพชรแสนงาม" ครูต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อนจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงศิษย์
http://bit.ly/2qrAUOs
http://bit.ly/2EIkjKU

"ครูประไพพรรณ บุญคง" และ "ครูไกรสร วงศ์เอื้อเวทย์" เราอยู่บนความแตกต่างอย่างเข้าใจ
http://bit.ly/2GUQEQg