​ปาฐกถาเรื่อง"วิญญาณครู แห่งศตวรรษที่ ๒๑โอกาสยิ่งใหญ่ของครูไทยยุคสมัย"โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ปาฐกถาเรื่อง

"วิญญาณครู แห่งศตวรรษที่ ๒๑

โอกาสยิ่งใหญ่ของครูไทยยุคสมัย"
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

.....................................

"....หัวใจสำคัญที่สุดของการศึกษา คือ ครูต้องสร้างความรู้เฉพาะตน และครูต้องเป็น input ในการแลกเปลี่ยนระบบการศึกษา เป็น input สำหรับภาพใหญ่ของการศึกษา เชื่อมโยงถึงประเด็นที่ว่าครูเป็นผู้ที่สำคัญสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคม และสร้าง equity ให้แก่สังคม ผ่าน equity classroom ..."

.....................................

เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารสิริวิทยลักษณ์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านเนื้อหาปาฐกถาได้ที่นี่.pdf