ปาฐกถา : โรงเรียนต้นแบบงอกนอกกะลา กับ การปฏิรูปการศึกษา
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล


หัวเรื่อง : ปาฐกถา : โรงเรียนต้นแบบงอกนอกกะลา กับ การปฏิรูปการศึกษา

โดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องาน : โรงเรียนต้นแบบงอกนอกกะลา กับ การปฏิรูปการศึกษา

วัน / สถานที่ : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

จัดโดย : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เนื้อหา : เราต้องการเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งใหญ่ ยืนยันว่า PBL PLC จิตตะศึกษาเป็นวิธีที่ถูกต้องและใช้เครือข่ายแนวราบในการร่วมมือกันทำงาน อีกอย่างคือผู้บริหารและครูต้องยกระดับตนเองในเรื่องการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และต้องมีพลังในการเรียนรู้ และความน่าเชื่อถือจากหลักฐานด้วย


 อ่านเอกสารถอดความได้ที่นี่