สะท้อนการเรียนรู้ นิทรรศการ "วิจัยชั้นเรียน...เปลี่ยนครู" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

­

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สะท้อนการเรียนรู้ ในเวทีงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๕ ณ ห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา วันที่ 26 เมษายน 2562

­

"เป็นวิจัยชั้นเรียนแบบที่คนเราไม่คุ้นเคย เป็นวิจัยที่ครูเปลี่ยนจาก mindset ผิดๆ ทางการศึกษา มาสู่ mindset ใหม่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21"

ในนิทรรศการสะท้อนแนวความคิดของคุณครูในโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่นำทฤษฏีจากหนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูสู่การปฏิบัติทำให้เกิดความเข้าใจแนวคิดทฤษฏีจากหนังสือเรื่องนี้เพิ่มขึ้