เวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า”

­


หัวเรื่อง : เวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า”

โดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล , นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต

ดำเนินรายการโดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ชื่องาน : การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า”

วัน / สถานที่ : วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา : การดูแลพลเมืองเด็กในเชิงปฏิรูปประเทศไทย นี้คือต้องเปลี่ยนวงจรชั่วร้าย(Vicious Circle) ที่เด็กมีChronic Stress การที่ HPA Axis One Weak เพราะมีChronic Stress ตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์นะ แล้วก็ตอนเป็นเด็กเล็ก ก็ทําให้พอโตขึ้นเขาก็พัฒนา Executive Function ได้ไม่ดี แล้วชีวิตตกร่องลงเหวไปแล้วก็ทําให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ก็ชีวิตไม่ดีด้วย ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ แล้ววิธีเปลี่ยนก็คือการศึกษาต้องเ ปลี่ยน การศึกษาต้องทําให้เตรีมเขาไว้ ตอนที่มรสุมชีวิตเริ่มฝึ กเป็นผู้ใหญ่ เริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเอง ก็คือตอนวัยรุ่นนี้ เขาสามารถคุมตัวเองได้ มีความเคารพตัวเอง หาตัวเองเจอ ได้เป็น Somebody ในช่วงนั้น ก็จะเปลี่ยนกลับทางวงจรชั่วร้ายอันนี้ได้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  คลิก
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านเอกสารถอดความ คลิก