5 คำถาม ชวนคิด สร้างการเรียนรู้

5 คำถาม ชวนคิด สร้างการเรียนรู้


การทำงานกับเยาวชนในฐานะโคช นอกจากคำแนะนำแล้ว "โจทย์คำถาม"เพื่อสร้างการเรียนรู้ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยเติมเต็มการทำโครงการของเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น

­

­

"โจทย์คำถาม"เพื่อสร้างการเรียนรู้ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยเติมเต็มการทำโครงการของเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น

­

­

1.คำถามช่วงพัฒนาโจทย์ อาทิ
- ชุมชนมีทุนอะไรบ้าง
- ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง/สาเหตุมาจากอะไร/ส่งผลกระทบอย่างไร
- ทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้ และถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น
- ถ้าทำเรื่องนี้ทำอย่างไร และจะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนในเรื่องใดได้บ้าง
- จะทำกับใครบ้าง ทำที่ไหน
- เกิดผลอย่างไรต่อตนเอง ชุมชน โซน และจังหวัด

­

­


- ผลที่คาดว่าจะได้รับและสิ่งที่เราอยากเห็น
2.2 AAR (After Action Review) เป็นการพูดคุยหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว โดยมีคำถามในประเด็นหลักๆ ดังนี้
- ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมครั้งนี้
- อะไรที่ทำได้ดี เพราะอะไร / อะไรที่ยังทำได้ไม่ดี เพราะอะไร และถ้าจะทำให้ดีต้องทำอย่างไร
- มีปัญหาและอุปสรรคอะไร
- วางแผนงานครั้งต่อไปไว้อย่างไร

­

­

3. คำถามสู่สำนึกพลเมือง อาทิ
- อะไรคือสิ่งที่ทำให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาในชุมชน
- อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทำสิ่งดีๆเพื่อชุมชน

­

­

4. คำถามช่วงสรุปบทเรียน อาทิ
- ที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้าง
- อะไรทำได้ดีและอะไรทำได้ไม่ดี เพราะอะไร และถ้าจะทำให้ดีต้องทำอย่างไร
-ได้เรียนรู้อะไรจากการทำโครงการ
- ตัวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

­

­

5.คำถามเสริมพลัง เพื่อสร้างกำลังใจและยกระดับสู่การส่งเสริมในจุดที่ดีให้ดียิ่งขึ้น
- ตั้งแต่เริ่มทำโครงการมารู้สึกประทับใจอะไรมากที่สุด เพราะอะไร
- กิจกรรมไหนบ้างที่ทำแล้วคิดว่าประสบความสำเร็จมากที่สุ
- ในทีมได้รับบทบาททำหน้าที่อะไร ทำไมจึงได้รับบทบาทหน้าที่นี้และมีครั้งไหนบ้างที่คิดว่าสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด

­

­