Body Language ภาษากายสื่อสารอย่างไรให้ได้ผล


               การนำเสนอ หรือ การสื่อสารผลงานหรือข้อมูลบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องพูดกับผู้ฟังอยู่ตรงหน้า เพื่อให้คนเห็นสนใจ เห็นความสำคัญในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ 

              แม้ว่าผลงานหรือเนื้อหาสิ่งที่กำลังจะนำเสนอดีเพียงใด แต่ถ้าหากมีวิธีพูดหรือนำเสนอไม่น่าสนใจแล้ว ก็ตกม้าตายไม่สามารถดึงคนฟังให้มาสนใจได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่าวิธีการนำเสนอ  แต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีการนำเสนอมีผลต่อผู้ฟังมากว่าเนื้อหา มีสัดส่วนถึง 90 : 10  Body language จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยการนำเสนอน่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง

เนื้อหา 10% VS วิธีการนำเสนอ 90%­

­

1. การใช้ Eye contract 

 • สบตาผู้ฟัง แสดงถึงความจริงใจ
 • มองจุดละไม่น้อยกว่า 3 วินาที มองให้ทั้วห้อง เพื่อ connect กับผู้ฟัง

2. ใช้มือประกอบท่าทาง

 • เพื่อช่วยบอกจำนวน, บอกขนาด, บอกตำแหน่ง

3. ใช้เสียงหนักเบา ช้าเร็ว จะช่วยดึงอารมณ์ของคนฟังได้

 • พูดด้วยเสียงที่ชัดเจน­
 • มีจังหวะการพูด ไม่พูดเร็วจนเกินไป
 • ขึ้นเสียงสูงเล็กน้อยเวลาที่เราจะพูดเรื่องสำคัญ
 • เว้นจังหวะเล็กน้อย เมื่อต้องการพูดเรื่องสำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง
 • ใช้โทนเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการนำเสนอ

4. มอบรอยยิ้มประทับใจให้ผู้ฟัง

 • เริ่มยิ้มให้ผู้ฟัง เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ connect กับผู้ฟัง


5. ใช้สีหน้าแสดงอารมณ์ 

 • ใช้สีหน้าแสดงอารมณ์ ให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่กำลังนำเสนอ
.....................................................................................................................

ส่วนหนึ่งในวิชา "สื่อสารวิทย์ฯ อย่างไรให้รู้เรื่อง"

โดย ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
นักวิจัย ทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)


และ คุณธเนศ ม่วงทอง
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ