รวมคลิป ครูตัวอย่าง ครูผู้สอนลักษณะนิสัยครูสอนลักษณะนิสัย คุณครูพจมาน เดชะ

แก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง/เด็กติดยาให้กลับมาเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถจนได้รับรางวัล

จากโรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ

ครูสอนลักษณะนิสัย ครูศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กทั้งห้อง (ใส่ใจแก้ปัญหารายบุคคล) โครงการภาคีพูนพลังครู

จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ.ระยอง เครือข่ายโครงการ Teacher Coaching

­

ดาวน์โหลด: icon_ครูตัวอย่าง.png