วิดิทัศน์ : หลักคิด และวิธิการทำงาน ของ มูลนิธิสยามกัมมาจล โดย คุณ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

­

­

“มูลนิธิสยามกัมมาจล มีความเชื่อว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นจะต้อง สร้างจิตอาสา ให้เกิดขึ้นใน สังคมไทย เพราะสำนึกของการอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม

เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย ­่างสันติอีกทั้งเป็นการเสริมพลัง (SYNERGY) ให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เกิดผลสำเร็จ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเจริญก้าว­หน้าไปอย่างสมดุล มีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง”

ดาวน์โหลด: capture-20150421-160335.png