วิดิทัศน์ : โครงการพัฒนาภาวะและทักษะผู้นำของพี่เลี้ยงเยาวชนจากมิติด้านใน

โครงการพัฒนาภาวะและทักษะผู้นำของพี่เลี้ยงเยาวชนจากมิติด้านใน

(Contemplative Leadership Training for Youth Coaches)โมดุลที่ 1 ผู้นำผู้ตระหนักรู้ (Awakening Leadership)

­โมดุลที่ 2 การโค้ชชิ่งเพื่อการเติบโต (Coaching for Growth)

­