วิดีทัศน์ : การดำเนินงานของโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้าง­พลเมือง เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่


เพราะเชื่อว่า "พลังพลเมือง" สร้างได้ มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และให้การสนับสนุนกลุ่มคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

  1. โครงการพลังพลเมืองเยาวชน (กลุ่มมหาวิทยาลัย)โดย สงขลาฟอรั่ม คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ
  2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ
  3. โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ
  4. โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ

­

ดาวน์โหลด: 20150827_VDObanner.jpg