วีดิทัศน์ แนะนำการทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล

หน้าที่หลักของเรา คือ ช่วยกันบ่มเพาะให้เด็กพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่เด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้หมายความแค่ฉลาด เรียนดี หรือเก่งแต่ในตำรา แต่ต้องเป็นคนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ และมีจิตอาสาพร้อมจะแบ่งปันศักยภาพของตนกับสังคม


 

 

         
วิดิโอ : แนะนำการทำงานของ
มูลนิธิสยามกัมมาจล (บรรยายเสียงภาษาไทย)
  วิดิโอ : แนะนำการทำงานของ
มูลนิธิสยามกัมมาจล(บรรยายเสียงภาษาอังกฤษ)
  วิดิโอ : หลักคิด และวิธิการ
ทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล
โดยคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิต
         

ดาวน์โหลด: cats2.jpg