ศึกษาดูงานภาวะการนำในภาคประชาสังคม อ.แม่สอด โครการผู้นำแห่งอนาคต

ประเภท : วีดีทัศน์

หัวเรื่อง : ภาวะการนำในประชาสังคม แม่สอด

โครการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for Future

งาน "ศึกษาดูงานภาวะการนำในประชาสังคม แม่สอด"

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2557

สถานที่ อำเภอแม่สอด จัหวัดตาก