VDO แนะนำโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้าง­­พลเมือง เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

­

VDO แนะนำโครงการฯ ด้วยความร่วมมือของ NGO 4 พื้นที่ ร่วมกันสร้างการเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกความเป็นผลเมืองได้แก่

1. โครงการพลังพลเมืองเยาวชน (กลุ่มมหาวิทยาลัย)โดย สงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ActiveCitizenProject สสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล
ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/9lC90l

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจ­ังหวัดน่าน ดำเนินงานโดย มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน( วัดโป่งคำ ) สนับสนุนโดย ActiveCitizenProject สสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล
ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/2No6w

3. โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้­ภูมิสังคมภาคตะวันตก ดำเนินงานโดย สกว. สมุทรสงคราม สนับสนุนโดย ActiveCitizenProject สสส. มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิสยามกัมมาจล
ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/2ufaZy

4. โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ดำเนินงานโดย สกว. ศรีสะเกษ สนับสนุนโดย ActiveCitizenProject สสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/qabJFQ

ดาวน์โหลด: youtube_clip_cover.jpg