รางวัลชนะเลิศ วิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” ทีมพระจันทร์ยิ้ม