ขนิษฐา อาษาชำนาญ
ครูวิชาภาษาไทย (เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และเครือข่าย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ครูต้นเรื่อง ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน


 


สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


                  

                                          คลิกชมบอร์ดนิทรรศการ                                                คลิกอ่านเอกสารถอดบทเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่