ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ภาคตะวันตก
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ พลังเยาวชนเปลี่ยนโลก  :


รับชมวิดีทัศน์ เด็กสร้างดี Active Young (สมุทรสงคราม-ราชบุรี) : 


 ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. สามารถเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นสำคัญมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงได้ 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  5. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

  1. จัดการภาพรวมของโครงการ มองทิศทางการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
  2. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ออกแบบกระบวนการและเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับทีมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม coaching เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนงาน
  3. รับผิดชอบการบริหารโครงการเพื่อให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
  4. การจัดทำรายงานและระบบการเงินภาพรวมของโครงการ
  5. ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 การติดต่อประสานงานและการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อผสมผสานความรู้เชิงวิชาการกับความรู้ท้องถิ่น


ประสบการณ์การทำงาน :­

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี     พ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามโครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
2546 – ปัจจุบันผู้ประสานงานการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานโครงการ การสรุปข้อมูล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ความรู้เพื่อยกระดับสู่การขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลักษณะ Co-funding และ Co-working ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนและสุขภาวะ
2.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามโครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ปีที่ 1 - 32552 – 2558นักวิจัยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งในระดับแนวนอนและแนวราบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เด็กเข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลไปสู่การจัดทำแผนความมั่นคงด้านน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ การผสมผสานความรู้ท้องถิ่นร่วมกับความรู้ทางวิชาการในการวางแผนการจัดการน้ำ
3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามโครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการเรื่องความอยู่ดีมีสุขและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 8 ราชบุรี2554 – 2555นักวิจัยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งในระดับแนวนอนและแนวราบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เด็กเข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลไปสู่การจัดทำภาพอนาคต 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม การผสมผสานความรู้ท้องถิ่นร่วมกับความรู้ทางวิชาการในการกำหนดทางเลือกในการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4.หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาการฝึกอบรม2548 – ปัจจุบันทีมวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ การคิดเชิงระบบ การทำงานเป็นทีม พลังกลุ่ม วิทยากรกระบวนการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจับประเด็น การทำแผนที่ทางสังคม ในส่วนของการสรุปและเขียนรายงาน การลงเป็นวิทยากรกลุ่มย่อย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ และสถาบันการศึกษา

5. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา
การสรุปบทเรียน / ถอดชุดประสบการณ์จากพื้นที่2546 – ปัจจุบันทีมวิทยากรการสรุปบทเรียน / ถอดชุดประสบการณ์จากพื้นที่เขียนเป็นเล่มเล็กและเผยแพร่ในวารสาร / หนังสือพิมพ์และคู่มือ ให้กับโครงการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น มูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นต้น

­

Presentation ที่เกี่ยวข้อง