ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติและผลงาน

ชิษณุวัฒน์มณีศรีขำ

­

ชิษณุวัฒน์มณีศรีขำประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

­

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี     พ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามโครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
2546 – ปัจจุบันผู้ประสานงานการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานโครงการ การสรุปข้อมูล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ความรู้เพื่อยกระดับสู่การขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลักษณะ Co-funding และ Co-working ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนและสุขภาวะ
2.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามโครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ปีที่ 1 - 32552 – 2558นักวิจัยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งในระดับแนวนอนและแนวราบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เด็กเข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลไปสู่การจัดทำแผนความมั่นคงด้านน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ การผสมผสานความรู้ท้องถิ่นร่วมกับความรู้ทางวิชาการในการวางแผนการจัดการน้ำ
3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามโครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการเรื่องความอยู่ดีมีสุขและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 8 ราชบุรี2554 – 2555นักวิจัยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งในระดับแนวนอนและแนวราบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เด็กเข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลไปสู่การจัดทำภาพอนาคต 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม การผสมผสานความรู้ท้องถิ่นร่วมกับความรู้ทางวิชาการในการกำหนดทางเลือกในการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4.หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาการฝึกอบรม2548 – ปัจจุบันทีมวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ การคิดเชิงระบบ การทำงานเป็นทีม พลังกลุ่ม วิทยากรกระบวนการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจับประเด็น การทำแผนที่ทางสังคม ในส่วนของการสรุปและเขียนรายงาน การลงเป็นวิทยากรกลุ่มย่อย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ และสถาบันการศึกษา

5.หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา
การสรุปบทเรียน / ถอดชุดประสบการณ์จากพื้นที่2546 – ปัจจุบันทีมวิทยากรการสรุปบทเรียน / ถอดชุดประสบการณ์จากพื้นที่เขียนเป็นเล่มเล็กและเผยแพร่ในวารสาร / หนังสือพิมพ์และคู่มือ ให้กับโครงการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น มูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นต้น

­

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดการภาพรวมของโครงการ มองทิศทางการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

2. วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ออกแบบกระบวนการและเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับทีมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม coaching เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนงาน

3. รับผิดชอบการบริหารโครงการเพื่อให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ

4. การจัดทำรายงานและระบบการเงินภาพรวมของโครงการ

5. ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

­

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL

  • งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  • การบริหารจัดการโครงการ ทั้งการวางแผนงาน การจัดการคน งาน และงบประมาณ
  • การสรุปรายงาน การจับประเด็น
  • การตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
  • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับทีมงาน
Presentation ที่เกี่ยวข้อง