นงนุช ปานบัว
โคชพัฒนาเยาวชน Active Citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ สรุปเทศกาลการเรียนรู้สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้


บทบาทความรับผิดชอบในโครงการ :

1. จดบันทึกและรายงานสรุปผลการประชุมภายในองค์กร

2. หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้

  • พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ
  • ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
  • สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ
  • รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาพ.ศ. 2555ใช้ความรู้จากการเรียนสาขาพัฒนาชุมชนเข้ามาพัฒนาเยาวชน และสามารถเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนในโครงการฯ เช่น ทักษะการสื่อสารกับเยาวชน เป็นต้น

­

ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สงขลาฟอรั่มโครงการพลังเยาวชนสงขลาพ.ศ. 25551.ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

2.ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ

1.จดบันทึกและรายงานสรุปผลการประชุมภายในองค์กร

2.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

3.หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน

4.ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

­

­