นายเจษฎา จงสุขวรากุล
หัวหน้าโครงการเสริมความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และบุคลากรด้านไอที (ต่อยอดโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ