ปองพล วงษ์คาร
IT project manager
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน

­

­

­


ปองพล"ทำโปรแกรมฝึกฝนคัดลายมือ กอไก่ไรเดอร์เพื่อเด็กๆ : โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ 3
สัมภาษณ์ โครงการโปรแกรมฝึกคัดลายมือ กอ ไก่ ไรเดอร์ผู้พัฒนา นายปองพล วงษ์คาร  การนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่