ศศินี ลิ้มพงษ์
ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงมูลนิธิสยามกัมมาจล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
นงนาท สนธิสุวรรณ - 4 ปีที่แล้ว
ศศินี ลิ้มพงษ์ - 4 ปีที่แล้ว
ศศินี ลิ้มพงษ์ - 4 ปีที่แล้ว
Atomdony Modtanoy - 5 ปีที่แล้ว
Atomdony Modtanoy - 5 ปีที่แล้ว
Atomdony Modtanoy - 5 ปีที่แล้ว
Atomdony Modtanoy - 5 ปีที่แล้ว