ศศินี ลิ้มพงษ์
ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงมูลนิธิสยามกัมมาจล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ