ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

อ่านทั้งหมดได้ที่ : http://goo.gl/Nftfzq­

เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้ดำรงตำแหน่ง ๒ สมัย ได้บุกเบิกระบบการจัดการงานวิจัยให้แก่ประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อีกทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงาน และมูลนิธิหลายแห่ง ท่านได้นำประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา และสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารอย่างมาก“เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้การลงมือปฏิบัตินำ โดยในการปฏิบัติทุกเรื่องให้ร่วมกันตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หลังจากจบกิจกรรมจึงทำ AAR ด้วยการตีความด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ว่าในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ สอดคล้องหรือขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง และในโอกาสหน้าจะปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องยิ่งขึ้นอย่างไร ทำซ้ำๆ จะนำไปสู่การเรียนรู้แบบที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านในที่เรียกว่าเกิด transformative learning โดยต้องไม่ลืมว่า ในการใช้เครื่องมือ KM ทุกชิ้นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างอิสระและเปิดใจต่อกัน”

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช