ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2505-2509)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มนุษยพันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2510-2511)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิพูนพลัง
 • ประธานกรรมการตัดสินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า


ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • Member, WHO Expert Advisory Panel on Human Genetics, 2002-2006
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยสุขภาพ (Advisory Committee on Health Research) ขององค์การอนามัยโลก
 • กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
 • ประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์


เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย ได้บุกเบิกระบบการจัดการงานวิจัยให้แก่ประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อีกทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงาน และมูลนิธิหลายแห่ง ท่านได้นำประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา และสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารอย่างมาก“เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้การลงมือปฏิบัตินำ โดยในการปฏิบัติทุกเรื่องให้ร่วมกันตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หลังจากจบกิจกรรมจึงทำ AAR ด้วยการตีความด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ว่าในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ สอดคล้องหรือขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง และในโอกาสหน้าจะปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องยิ่งขึ้นอย่างไร ทำซ้ำๆ จะนำไปสู่การเรียนรู้แบบที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านในที่เรียกว่าเกิด transformative learning โดยต้องไม่ลืมว่า ในการใช้เครื่องมือ KM ทุกชิ้นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างอิสระและเปิดใจต่อกัน”

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช