สถาพร พันธุ์ประดิษฐ
ผู้ประสานงานภาคใต้ ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง