สถาพร พันธุ์ประดิษฐ
ผู้ประสานงานภาคใต้ ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง