สมเกียรติ สาระ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.หนองสนิท
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองสนิท
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน

­

นายสมเกียรติ สาระ พัฒนาเด็กและเยาวชนในอบต.หนองอียอ :นักถักทอชุมชน 2/3
รายละเอียด:โครงการพัฒนาเยาวชนท้องถิ่น (4 ภาค)
"หลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว"
ครั้งที่ 5 พื้นที่ภาคอีสาน ณ อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
นายสมเกียรติ สาระ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ