สิทธิชัย ชาติ
เจ้าหน้าที่โครงการเสริมความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และบุคลากรด้านไอที (ต่อยอดโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง