เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์สุข
แกนนำเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ