บุญยัง วังเปรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)