สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ