อนุวัตร ปะละวัน
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ