พิศประไพ สาระศาลิน
คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

- 2512 - 2515 ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2515 - 2518 ปริญญาโท Master of Fine Arts (สาขาวิชาออกแบบภายใน)มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ
- 2543-2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2530-2543 หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายในและรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
นักออกแบบอิสระ: บริษัท ฮอลมาร์ค การ์ด แคนซัส, รัฐมิสซูรี, ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท อเมริกัน กรีติงส์, คลีฟแลนด์, รัฐโอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท เคอเรนต์กรีติงส์การ์ด, รัฐโคโรลาโด, ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติคุณ
- 2545 รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ประจำปีการศึกษา) 2002 สาขาการเป็นครู มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ประจำปีการศึกษา)2005 สาขาส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2548 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2549 รางวัลสอนดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต