ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวทีพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงานเยาวชน รอบนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงานสู่สาธารณชน โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 3
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล