ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวทีนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการสู่สาธารณชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5 ภายในงานประชุมวิชาการ NECTEC ACE 2017
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล