ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการต่อยอดผลงาน (ค่าย Workshop 1) และนำเสนอแผนการต่อยอดผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล