ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริม Executive Function (EF) : ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ" โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล