ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะชน ภายใต้งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 NECTEC-ACE 2018
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล