ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ปี 2562
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล
นิธิ จันทรธนู
อลิสา คงทน
ศรินทร์ วัชรบุศราคำ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศศิน เทียนดี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ -
จรีพร กิตติวิมล -