ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล
จรีพร กิตติวิมล -