ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
​การอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่เลี้ยง จังหวัดสุรินทร์
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล
สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1 ) สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก 132 ม.16 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ surasaks_2513@hotmail.com
ณัฐพนธ์ ชัยวงศ์ เยาวชน ไม่มี
บุญบารมี บุญมี เยาวชน non@com
ไกรศร งอกงาม ผู้นำชุมชน หมู่ 17 เทศบาลตำบลเมืองแก ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม -
สหชัย ศรีสังวร เยาวชน ไม่มี
สุรชัย คุ้มสระ - เทศบาลตำบลเมืองแก ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม -
จักริน การะเกษ เยาวชน เทศบาลตำบลเมืองแก ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม -
กฤษดา สาแก้ว พี่เลี้ยงเยาวชน ทต.เมืองแก ไม่มี
เชาวศักดิ์ สาแก้ว - เทศบาลตำบลเมืองแก ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม -
ธนากร บุญส่ง - -
เบิ้ม สงนวน ผู้ใหญ่บ้าน -
ธนภัทร สงนวน พี่เลี้ยงเยาวชน somgnuan2544@gmail.com
ธนกฤต ยืนยาว ชั้น ม.1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เทศบาลตำบลเมืองแก ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม -
นิดติยา เห็นสิน จิตอาสา ไม่มี
ดรัลพร ทะวินแทน เยาวชน โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ -
ชนันญา อยู่เย็น นักเรียน ไม่มี
กาญจนา ศรีราช ครู โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ kanchana4567890@gmail.com
รพีภรณ์ ขวัญใจ เยาวชนแกนนำ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ -
ขันติพร อุดหนุน เยาวชน เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอเมืองแก จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
มยุรี อุดหนุน นักเรียน โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ Jang06211362902GMAIL.COM
กนกวรรณ เพชรดี นักเรียน ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ Iamyai.Petdee@gmail.com
วิจิตรา เสาทอง เยาวชน ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ wijitara1512@gmail.com
รัตนา สุขสบาย หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล หมู่ที่ 1ตำบล กันตวจระมวล อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140 : kantuad@gmail.com และ kantuad@hotmail.com
วรีรัตน์ สุขสบาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 wareerat.6132@gmail.com
ณรงค์ศักดิ์ มัทธุรี เจ้าพนักงานขับรถ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ narongsak m 2524@gmail.com
พิทวัส แรงจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่มี
ภานุพงษ์ ซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่มี
สุรศักดิ์ แรงจบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลกันตวจระมวล หมู่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท -
อภิสิทธิ์ มั่นยืน นักเรียน ไม่มี
เอกรัฐ ศรีโพธิ์ทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ไม่มี
สมยศ ใยวัน ครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ yaiwan4@gmail.com
พศวัต สืบสันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 หมู่ที่ 3 บ้านตาแก้ว ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท pikon8982pikon8982@gmail.com
ภูริชาติ ขอนรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 หมู่ที่ 3 บ้านตาแก้ว ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท -
สำราญ สร้อยจิตร ครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ Samransoyjit@hotmail.com
ปาริษา แย้มชู มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ไม่มี
กิตติมา สังข์ทอง ชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ไม่มี
เอวิตรา สกุลจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ไม่มี
มานิตย์ หมั่นดี ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
ตะวัน ไม่น้อย ไม่มี ไม่มี
ณัฐพงศ์ เสาศรี รับจ้างอิสระ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ nathapong4455@gmail.com
รัตนพล เลไธสง เยาวชน ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
ธิติกร กะการดี นักวิจัย poomamonratlovesik@gmail.com
รังสรรค์ สมานทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 หมู่ 3 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Rongsan_oi@hotmail.com
มนัญชยา เป็นตามวา ผู้ใหญ่บ้านสระ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล หมู่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท -
นริศรา เป็นตามวา ปวช.ปี 2 สาขาช่างโยธา naritsaratookta@gmail.com
เด็กหญิงอนัญชนา ชัยเกียติไพศาล นักเรียน ประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน ชุมชนวัดเกาะหงศ์
ไพศาล บุญสม - -
วิโรชน์ สมานวัน ครูโรงเรียนบ้านตะแบก โรงเรียนบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 wirotesa001@gmail.com
เกียรติศักดิ์ วัฒนาเอี่ยวสกุล ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 -
หาญพล เที่ยงตรง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 nongbanktamutami@gmail.com
วรัญญา เปลื้องสันเทียะ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (UNC ปี 5) คณะวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 เมืองเอก พหลโยธิน หลักหก aoyza60@hotmail.com
พัชราภรณ์ จันดี ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 -
ศุภกิจ บุญส่ง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 -
วรรณภรณ์ เฉลียวศิลป์ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 -
ณรงค์ คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบก หมู่ที่ 4, ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, 32000 -
พิทยา มานุจำ นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได หมู่ที่ 4 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 salakdai@hotmail.com
สาโรจน์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได หมู่ 4 อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ถนนหลวงสาย 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมือง salakdai@hotmail.com
ธวัชชัย ขอชัย ช่างก่อสร้าง ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 salakdai@hotmail.com
ปรเมศร์ ปรึกษาดี มัธยมศึกษาตอนต้น ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 -
ธีรพัฒน์ สันทัด เยาวชน -
อนิรุต สำราญภาพ มิกซ์เสียงดนตรี สุรินทร์ -
พีรเดช เลิศงาม ครูโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
วุฒินันท์ ขวัญนู ครูโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
อภิสราภรณ์ นิยมชอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
ศุภชัย หมายจันดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
พุทธมาศ โพธิ์หิรัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
ธนัญญา พลปัถพี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
ศรุตา สมกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ที่ 9 ตำบล หนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 somkiatsara@hotmail.com
ธัญธรณ์ พจนะแก้ว ครู กศน.จอมพระ สุรินทร์ กศน.จอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 Mee3221@hotmail.com
พูนสุข เชื่อมชัยตระกูล พยาบาล ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180 LUM210@gmail.com
ธัญจิรา ชารัมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ที่ 9 ตำบล หนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 -
ปทิตตา สุวงค์ แกนนำเยาวชน ไม่มี
สุนันทา พิมพ์วงษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180 -
อาริสา จำนงทรัพย์ - -
ณัฐพร สระหงส์ทอง เยาวชน -
รวงทอง ทองด้วง เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 Ruang Tong@hotmail.com
ยิ่งยง คำฝอย แกนนำเยาวชน ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180 ไม่มี
นายณัฐวุฒิ เจนจรัสชีวกุล นักเรียน Nut_191_Nut@hotmail.com
มนทกานต์ แซ่โต๋ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180 -
ภูริภัทร เสริมแก้ว แกนนำเยาวชน ไม่มี
ชนันท์กานต์ ชนะทะเล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1) ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม chanan1808@gmail.com
จิรวัฒน์ การะเกต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
สุพัตรา ตรงใจ เยาวชนแกนนำ โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
นัฐพงศ์ จรรยาดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
วีระศักดิ์ แสวงสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1) ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม pongsurin@gmail.com
หนูคล้าย วรวงษ์ ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม -
วุฒิชัย เชิดชู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
ชาคริต พงษ์สะพัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม chakrit.pongsapang1122@gmail.com
ชนากานต์ ทองแม้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
ฟาริดา บุญเพิ่ม เยาวชนแกนนำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
สาวิตรี ดาศรี แกนนำเยาวชนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
ธิติมา เงางาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
สานฝัน ทวีอินทร์ นักเรียน โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม sanfan536@gmail.com
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ฉายทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 no_love-me@hotmail.com
กนกวรรณ ชาติมนตรี เยาวชนแกนนำโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองอียอให้มีความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม -
พีรพันธ์ เต็มปักษี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต.หนองอียอ อ.สนม ไม่มี
ภูมินันทน์ พลเศพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.หนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม phonsep@hotmail.com
วิศวกร ประดิษฐ์
ภาคภูมิ สุขประเสริฐ เยาวชนแกนนำ โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
ประกายดาว ปะติตัง แกนนำเยาวชนโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองอียอให้มีความเข้มแข็ง ต.หนองอียอ อ.สนม ไม่มี
สุดธิดา สุดกลาง แกนนำเยาวชนโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองอียอให้มีความเข้มแข็ง ตำบลหนองอียอวิทยา อำเภอสนม ไม่มี
คฤหาสน์ แสนละเอียด มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
โยธาวดี ผลเกลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
ปรัชญา พลลือหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองอียอวิทยา surin32160sanom@gmail.com
สุทัศน์ พรธีระปกรณ์ กระบวนกร SCB ACADEMY ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ไทยพาณิชย์ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร -