ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 3) โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล
คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล piyaporn@scbf.or.th