ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การนำเสนอผลงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ภายใต้งานประชุมวิชาการ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019 (NECTEC - ACE 2019)
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล