ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล
วราภรณ์ หลวงมณี Facilitator 11
นาถชิดา อินทร์สอาด เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล
สุทิน ศิรินคร AVP มูลนิธิสยามกัมมาจล
ไพศาล บุญสม - -
ณัฐพงศ์ เสาศรี รับจ้างอิสระ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ nathapong4455@gmail.com
รัตนพล เลไธสง เยาวชน ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
สุริยา ดวงศรี พี่เลี้ยงเยาวชน ไม่มี
วีรพล หมื่นราม แกนนำตำบลหนองอียอเยาวชน 00
สุพัตรา ตรงใจ เยาวชนแกนนำ โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
สุรชัย ด้วงโท พี่เลี้ยงเยาวชน kudindui@gmail.com
จิรวัฒน์ การะเกต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 60 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม -
ปรัชญา พลลือหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองอียอวิทยา surin32160sanom@gmail.com
นฤมน โคกแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
ตรีเพ็ชร ดาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 สุรินทร์ ntjoker32160@gmail.com
สงกรานต์ แก้วมณี เยาวชน -
สุพิชธา จำปาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองอียอวิทยา -
ธวัชชัย ขอชัย ช่างก่อสร้าง ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 salakdai@hotmail.com
กรวิชญ์ การกระสัง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ สุรินทร์ -
อนิรุต สำราญภาพ มิกซ์เสียงดนตรี สุรินทร์ -
หาญพล เที่ยงตรง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 nongbanktamutami@gmail.com
ศุภชัย นามวิสัย เยาวชน -
ทวีชญา เติมผล เยาวชน จ.สุรินทร์ Thaweechaya2545@gmail.com
ดนัย อยู่เย็น คอนวอย สุรินทร์ -
ยิ่งยง คำฝอย แกนนำเยาวชน ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180 ไม่มี
ธนภัทร โสมาบุตร มัธยมต้น กศน.เมืองลีง สุรินทร์ -
ธนกร นิโรรัมย์ - -
นิมิตร ดาววะอิน มัธยมต้น กศน.เมืองลีง -
ราชา ศรีสุข กศน.มัธยมปลาย ycv30212@gmail.com
สนั่น พางาม ช่างก่อสร้าง สุรินทร์ -
พิษณุ สมานมิตร ผู่้ช่วยงานรับเหมาก่อสร้าง สุรินทร์ -
เอกรัตน์ คำมา - สุรินทร์ Akaratkhamma@gmail.com
อภิสิทธิ์ มณีศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.จอมพระ apisit.maneesri@gmail.com
ศุภกร กระแสเทพ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.จอมพระ -
กัญญา เดือนเพ็ง - -
ธีรภัทร แผ่นทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 -
อุดมลักษณ์ ฤกษ์ศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำตบลลุ่มระวี ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ -
ปราณี เอี้ยงนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ -
กมลรัตน์ รักไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 กศน.จอมพระ สุรินทร์ -
วรรณิษา จริตรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กศน.จอมพระ -
จิรนันท์ เจริญอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ -
สุพรรษา การงานดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรินทร์ -
พัชราพร สุขแสวง มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ -
ศิวกร ว่องไว มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ gvhkdiftov@gmail.com
ทัตเทพ บัวหอม มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.จอมพระ tattepbuahom.wynnng@gmail.com
อนุวัช เพชรตะกั่ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 mu258123@gmail.com
สาโรจน์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได หมู่ 4 อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ถนนหลวงสาย 2077 ตำบลสลักได อำเภอเมือง salakdai@hotmail.com
ธนภัทร สงนวน พี่เลี้ยงเยาวชน somgnuan2544@gmail.com
สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ที่ 9 ตำบล หนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 somkiatsara@hotmail.com
พูนสุข เชื่อมชัยตระกูล พยาบาล ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180 LUM210@gmail.com
ธีราทร พวงจันทร์ - -
ธัญธรณ์ พจนะแก้ว ครู กศน.จอมพระ สุรินทร์ กศน.จอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 Mee3221@hotmail.com
สมใจ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ตำบล หนองอียอ อำเภอ สนม สุรินทร์ 32160 ไม่มี
มานพ แสงดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ไม่มี
รัตนา สุขสบาย หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล หมู่ที่ 1ตำบล กันตวจระมวล อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140 : kantuad@gmail.com และ kantuad@hotmail.com
จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1) ศูนย์ดูแลเด็กตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ jiranun_ice@outlook.com
พิมพ์ขจี เย็นอุรา กระบวนกรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มี
สุพัตรชัย อมชารัมย์ กระบวนกรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มี
ประชา หุตานุวัตร รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันยุวโพธิชน 32/5, ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ, 10220 youngawakening@gmail.com
นฤมล ไพบูลย์สิทธิกุล กระบวนกรและนักพัฒนาอิสระ อาศรมวงศ์สนิท กรุงเทพ ไม่มี
พายัพ แก้วเกร็ด กระบวนกรอิสระ ไม่มี
ณอัญญา สาวิกาชยะกูร กระบวนกรอิสระ ไม่มี