ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติภาคเหนือตอนบน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล