ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการเรียนรู้” รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล