ศึกษารวบรวมข้อมูลผักพื้นบ้าน เพื่อการฟื้นฟูโดยการหาวิธีการปลูกในรูปแบบใหม่ของชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งพัฒนา)
ศึกษารวบรวมข้อมูลผักพื้นบ้าน เพื่อการฟื้นฟูโดยการหาวิธีการปลูกในรูปแบบใหม่ของชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งพัฒนา)
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เวทีความคิด
บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง