แนวทางการบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยเยาวชนบ้านแพะกลาง
แนวทางการบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยเยาวชนบ้านแพะกลาง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เวทีความคิด
บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง