โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT ทบทวนและยกระดับสมรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT ทบทวนและยกระดับสมรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์

(ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ระยะที่ ๓ เฟรส ๒)

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรือนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมาย : ยกระดับสมรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย (ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. นักถักทอชุมชน แกนนำชุมชนและแกนนำเยาวชน) ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยหลักเฟรสที่ ๑ โดยใช้โครงการวิจัยเยาวชนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะในการโคช ให้คำปรึกษา และสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์

 • ·เพื่อให้พี่เลี้ยงวิจัยของแต่ละ อปท. มีความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ผ่านชุดประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย
 • ·เพื่อทบทวนกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและยกระดับสมรรถนะขีดความสามารถหรือทักษะโคชของทีมพี่เลี้ยงวิจัยโครงการหลัก
 • ·เพื่อให้พี่เลี้ยงวิจัยโครงการหลักสามารถออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ทีมวิจัยเยาวชนของแต่ละแผนงาน/โครงการย่อยตลอดจนได้แผนงานและปฏิทินการทำงานร่วมกันของพี่เลี้ยงแต่ละตำบล

พื้นที่เป้าหมาย

 • ·เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • ·เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 • ·องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๐ คน

 • ·ทีมพี่เลี้ยงวิจัย (ทีมนักวิจัยเดิม/ ใหม่จาก ๕ อทป.ในพื้นที่เป้าหมาย) จำนวน ๓๐ คน
 • ·ทีมวิทยากรกระบวนการวิจัย จำนวน ๓ คน
 • ·ทีมเจ้าหน้าทีมูลนิธิฯ และคณะทำงานผลิตสื่อ/ Note Taker จำนวน ๗ คน

วิธีการดำเนินงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการวิจัยกับพี่เลี้ยงวิจัย

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๕วัน๔ คืน (วันที่ ๑๗-๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ·พี่เลี้ยงวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจและมีสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการโคช/ ให้คำปรึกษาแก่ทีมพี่เลี้ยงชุมชนและทีมนักวิจัยเยาวชนได้ทั้ง ๕ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย

วิทยากรกระบวนการ

 1. รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์            มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน 
 2. นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น          มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน 
 3. นายวิเชียร  สอนจันทร์             มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน 
 4. นางสาวรับขวัญ เสียงสนั่น      มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน 
 5. นายชัยสิทธิ แนวน้อย              สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานตอนกลาง

วิทยากรพิเศษ

 1. คุณคะทาวุธ แวงชัยภูมิ กระบวนกร บริษัท Friendsof Facilitator
 2. คุณวลัยพร วังคะฮาต ครูอาสาในชุมชนบ้านยางกะเดา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ