โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
เวทีความคิด
ALI NA - 9 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 4 ปีที่แล้ว 1
นาถชิดา อินทร์สอาด - 4 ปีที่แล้ว 1
นาถชิดา อินทร์สอาด - 4 ปีที่แล้ว 2
นาถชิดา อินทร์สอาด - 4 ปีที่แล้ว