กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการวิพากษ์แผนเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง : ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 18-20 ต.ค. 2562 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบและการวิพากษ์แผน

เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง : ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562

ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์วัถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ PBL ให้เป็นบูรณาการ และมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning และสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงจากเรื่องรอบตัว/ใกล้ตัว ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการตั้งคำถาม เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง (สร้างแรงบันดาลใจ สร้างฉันทะ สร้างทักษะศตวรรษที่21) และการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดและเชื่อมโยงตัวเองกับสถานการณ์ กิจกรรม ประสบการณ์นั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ง (และผู้เรียนสามารถ Reflection ออกมาจากตัวเอง ไม่คิดตามครู ไม่คิดตามเพื่อน)


กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 89 คน)

1) ผู้บริการและครูโรงเรียนมัธยม (มัธยม1-6) 3 โรงเรียน จำนวน 58 คน

2) ผู้บริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาส (มัธยม) 4 โรงเรียน จำนวน 20 คน

3) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน

4) เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และทีมสื่อสาร จำนวน 4 คน

5) PMO และ School Partner จำนวน 5 คน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ